อบต.แม่ยางร้อง 48 ม.5 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

โทร 054-655- 280

โทรสาร (Fax) : 054-655-281 (อัตโนมัติ)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 063-823-0581    

อีเมล์ : maeyangrong48@hotmail.com

 

 

***********************************************************

ติดต่อสอบถาม ต่อ 10

หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ 11

ปลัด อบต. ต่อ 12

กองคลัง ต่อ 14

จัดเก็บรายได้ ต่อ 14

การเงิน ต่อ 16

งานพัสดุ ต่อ 19

กองช่าง ต่อ 15

กองการศึกษา ต่อ 17