ขั้นตอนการปฏิบัตงานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ขั้นตอนจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ แผนที่ตำบลแม่ยางร้อง การขอเลขประจำบ้าน การขอรับการช่วยเหลือสาธารณภัย การขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอนอาคาร การจดทะเบียนพาณิชย์ การร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง การร้องทุกข์ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด(ไฟกิ่ง) ข้อมูลประชากร ณ 2 ตุลาคม 2561 ขออนุญาตใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นตอนการชำระภาประจำปี ขั้นตอนการดำเนินการธุรกิจรีสอร์ท