1

ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

**************************

 

           

 1.หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน 2 :054 -655-280
 2.หมายเลขโทรสาร (Fax) 3:054-655-280 ต่อ 18 (อัตโนมัติ)
 3.หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อบต. 4   :063-823-0581
 4.เว็บไซต์ อบต. 5http://maeyangrong.go.th       :
 5.facebook อบต. 6 :องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ยางร้อง
 6.เพจประชาสัมพันธ์ อบต. 7:ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ยางร้อง
 7. e-mail อบต. 8:maeyangrong48@hotmail.com
 8. ID LINE อบต. 9:054655280
 9. QR CODE อบต 10

 

เบอร์ภายใน  054-655  280   

 

สำนักปลัด 11
นายก 12
กอง ช่าง 15
กอง คลัง 16
กองการศึกษา 17
Fax (อัตโนมัติ) 18
พัสดุ 19
หน.สำนักปลัด 20
ปลัด อบต. 21