วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

****************************************************************************************************

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คู่กับการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมควบคู่กับอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  ปลูกฝังอันดีงามให้คงอยู่
 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ
 5. อนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ป้องกันแก้ไขพิบัติภัยในพื้นที่
 6. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดี ความสามัคคี และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 7. ส่งเสริมการศึกษา การบริหารจัดการด้านการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง
 9. ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 10. เสริมสร้างการกีฬาให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน องค์กร ทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆด้านกีฬา

****************************************************************************************************

ยุทธศาสตร์

 1. การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพอนามัยของประชาชน จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมือง และสาธารณูปโภค
 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขพิบัติภัยอย่างยั่งยืน
 6. ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปรองดองสมานฉันท์
 7. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
 8. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดทำแผน
 10. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา

****************************************************************************************************

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

        อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

2.1 จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

2.2 การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

2.7 คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

3.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

3.2 ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

3.4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

3.7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

3.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

3.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

3.12 การท่องเที่ยว

3.13 การผังเมือง

****************************************************************************************************