วิสัยทัศน์

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

**********************

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คู่กับการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

3.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมควบคู่กับอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  ปลูกฝังอันดีงามให้คงอยู่

4.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ

5.อนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ป้องกันแก้ไขพิบัติภัยในพื้นที่

6.เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดี ความสามัคคี และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.ส่งเสริมการศึกษา การบริหารจัดการด้านการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

8.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง

9.ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

10.เสริมสร้างการกีฬาให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน องค์กร ทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอื่นๆด้านกีฬา

*********************************

  

ยุทธศาสตร์

  1. 1. การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขมูลฐาน และสุขภาพอนามัยของประชาชน จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำผังเมือง และสาธารณูปโภค
  3. ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
  5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขพิบัติภัยอย่างยั่งยืน

6.ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปรองดองสมานฉันท์

7.ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

8.ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

  1. 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดทำแผน
  2. 10. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา

********************************

 

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

        อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552)

 

1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

7.คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

12.การท่องเที่ยว

13.การผังเมือง

************************