ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

           ตำบลแม่ยางร้อง เมื่อก่อนขึ้นอยู่กับตำบลแม่ยางฮ่อ เริ่มแรกนั้นประมาณปี พ.ศ.2450 มีราษฎรอพยพมาจาก อ.เมืองแพร่ มาทำมาหากินเนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีร่องน้ำหรือลำห้วยแม่ยางไหลผ่าน จึงตั้งชื่อบ้านเป็น“แม่ยางร้อง” ต่อมา มีขมุ เขมร ที่ได้เลี้ยงช้างเจ้าเมืองที่มาค้าไม้ ได้อพยพเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมีหนอง บึง ริม หนอง         มียวง ได้ตั้งชื่อ บ้านแม่ยางยวง ต่อมาได้จัดตั้งวัด โรงเรียน ขึ้นในหมู่บ้าน ไม่นานนักก็มีชาวบ้านอพยพจากบ้านเวียงทองในปี พ.ศ.2470 มาตั้งบ้านเด่นแก  ระยะหลังเกิดความแห้งแล้ง  จึงย้ายไปตั้งบ้านสันกลาง ในปี พ.ศ.2474 มีราษฎรอพยพมาจากอำเภอเมืองอีก ตั้งบ้านเรือนที่บ้านแม่ยางน้อย  และต่อมาก็มีราษฎรอพยพมาจากที่ต่างๆ อีกมากขึ้น

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น อำเภอร้องกวาง    จึงได้แยกจากตำบลแม่ยางฮ่อ         ขึ้นเป็นตำบลใหม่ คือ ตำบลแม่ยางร้อง ในปี พ.ศ. 2535  โดยมีนายจันทร์  ศิริแก้ว เป็นกำนันคนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลแม่ยางร้อง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล           แม่ยางร้อง  โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 และ จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2540 จำนวน 3,637 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  ประธานกรรมการบริหารคนแรก  คือ นายจันทร์  ศิริแก้ว (กำนันตำบลแม่ยางร้อง โดยตำแหน่ง ได้เสียชีวิตแล้ว)          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องคนปัจจุบัน คือ นายจรัล  ศรีทอง ที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลแม่ยางร้อง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2540 จำนวน 3,637 แห่ง  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

 • ประธานกรรมการบริหารคนแรก คือ นายจันทร์ ศิริแก้ว (กำนันตำบลแม่ยางร้อง โดยตำแหน่ง)

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

    ชื่อ-สกุล                           ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง              

  1. นายอรุณกิตต์  โฆษิตานนท์        4 มิถุนายน 2540          ถึง       10  พฤษภาคม  2544
  2. นายจรัล ศรีทอง           29  มิถุนายน 2542       ถึง       30  กันยายน  2545
  3. นายสนิท ไข่คำ           1 ตุลาคม  2545           ถึง       22 มิถุนายน  2548
  4. นายธนภูมิ สุรจิตต์ 7 กันยายน 2548          ถึง       30 กรกฎาคม 2552
  5. นายเชาว์ จินะวงศ์             14 ตุลาคม  2552         ถึง       31 ธันวาคม  2555
  6. นายกรกชัย สีแดง              มกราคม 2555            ถึง       8  พฤศจิกายน 2555
  7. นายเอก อินจันทร์               21 พฤศจิกายน 2555   ถึง       8 กันยายน 2556
  8. นายยงยุทธ  บุญธรรม         27 พฤศจิกายน 2556  ถึง         พฤศจิกายน 2558
  9. นายสมอาจ  ฟุ่มเฟือย         14 ธันวาคม 2558       ถึง       30 กันยายน 2564
  10. นายสมอาจ ฟุ่มเฟือย           2 มกราคม 2565         ถึง       ปัจจุบัน
 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

ชื่อ-สกุล                              ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง      

1.นายจรัล  ศรีทอง                  31 กรกฎาคม 2548      ถึง       30 กรกฎาคม 2552
2.นายจรัล  ศรีทอง                    6 กันยายน 2552        ถึง         5 กันยายน 2556
3.นายจรัล  ศรีทอง                 19 ตุลาคม 2556          ถึง       18 ตุลาคม 2560
4.นายจรัล  ศรีทอง                  19 ตุลาคม 2560          ถึง       30 กันยายน 2564  (คำสั่ง คสช 1/2557)
5.นายจรัล  ศรีทอง                 28 พฤศจิกายน 2556     ถึง       ปัจจุบัน

 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

ชื่อ-สกุล                              ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง      

  1. นายวัชรินทร์  กาศอุดม           10 กรกฎาคม 2540       ถึง       23 ธันวาคม 2541
  2. น.ส.นพมาศ  ลือรัตนตระกูล     1 กุมภาพันธ์ 2542       ถึง       19 มีนาคม 2543
  3. นายศฤงคาร  ใจทา               20 มีนาคม 2543         ถึง       1 มิถุนายน 2550
  4. นางสุดาลักษณ์  ใจทา            1 มิถุนายน 2550         ถึง       30 พฤศจิกายน 2551
  5. ส.ต.อ.กิตติพงษ์  เสาร์แดน       1 ธันวาคม 2551 ถึง       ถึง       ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่ 48 หมู่ที่  5  ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103  และ  101  ถนนร้องกวาง – งาว  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  605  กิโลเมตร

ตำบลแม่ยางร้อง แบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1  บ้านแม่ยางร้อง

  1. นายระพิน  หงษ์ร่อน    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1         โทร 089-982-5641
  2. นายภิญโย  โนวุฒิ       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   โทร 093-305-6645
  3. น.ส.วรรยา  หานะกุล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   โทร 084-900-1400

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ยางยวง  

  1. นายอารุณ     ฉลอม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2         โทร 087-973-2409
  2. นายเรืองศักดิ์  ยวงอินแปลง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 โทร 081-252-3984
  3. นายซุ่น  เดชพรม        ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2   โทร 086-117-2532

หมู่ที่ 3 บ้านสันกลาง     

  1. นายเพลิน      สันป่าแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3  โทร 089-262-6866
  2. นายวิชาญ  โกสินทร์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   โทร 082-391-4816
  3. นางมาลี  สันป่าแก้ว    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3   โทร 094-718-7786

หมู่ที่ 4 บ้านดอนชุม     

  1. นายภูมิพัฒน์  กิจดำรงไพศาล   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 โทร 090-473-8939
  2. นางจุฑารัตน์  ขันแก้ว   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   โทร 085-625-8853
  3. นายสำราญ  อจิมา      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4   โทร 087-840-6280

หมู่ที่ 5  บ้านบุญภาค  

  1. นายสุวิทย์  ดวงต๊ะ      ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5        โทร 080-405-6794
  2. นายบุญ  ทาเจิง         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5   โทร 082-896-0564
  3. นายวานนท์ จินะวงศ์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5    โทร 093-158-4575

หมู่ที่ 6 บ้านหล่ายยาง 

  1. นายประหยัด   สันป่าแก้ว  กำนันตำบลแม่ยางร้อง  โทร 089-560-5521
  2. นายสมชาย เวียงทอง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6   โทร 085-530-1917
  3. นายสุพจน์  แสนคำยวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6   โทร 092-269-1004
  4. นางสุภรัชร์  สุวรรณกาศ         สารวัตรกำนัน    โทร 087-727-5271
  5. นายวน  จันทร์เพ็ญ               สารวัตรกำนัน    โทร 080-679-0349
  6. นายนิพนธ์  เหมืองเพิ่ม      แพทย์ประจำตำบล    โทร 088-407-3295

โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ทราย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • ทิศใต้             ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ยางตาล    อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ยางฮ่อ    อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   เขตตำบลหัวเมือง และ เขตตำบลแดนชุมพล  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2565)

นายเอก อินจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2555   ถึง       8 กันยายน 2556