ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

           องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลแม่ยางร้อง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2540 จำนวน 3,637 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 

 • ประธานกรรมการบริหารคนแรก คือ นายจันทร์ ศิริแก้ว (กำนันตำบลแม่ยางร้อง โดยตำแหน่ง (เสียชีวิต)
 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

        ชื่อ-สกุล                                                           ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง               

  1. นายอรุณกิตต์ โฆษิตานนท์           4 มิถุนายน 2540         ถึง      10  พฤษภาคม  2544 
  2. นายจรัล ศรีทอง                         29  มิถุนายน 2542      ถึง      30  กันยายน  2545    
  3. นายสนิท ไข่คำ                          1 ตุลาคม  2545          ถึง      22 มิถุนายน  2548     
  4. นายธนภูมิ สุรจิตต์                      7 กันยายน 2548         ถึง      30 กรกฎาคม 2552    
  5. นายเชาว์ จินะวงศ์                      14 ตุลาคม  2552        ถึง      31 ธันวาคม  2555     
  6. นายกรกชัย สีแดง                      มกราคม 2555            ถึง      8  พฤศจิกายน 2555   
  7. นายเอก อินจันทร์                      21 พฤศจิกายน 2555  ถึง      8 กันยายน 2556       
  8. นายยงยุทธ  บุญธรรม                27 พฤศจิกายน 2556  ถึง       พฤศจิกายน 2558
  9. นายสมอาจ  ฟุ่มเฟือย                14 ธันวาคม 2558       ถึง      ปัจจุบัน
 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

ชื่อ-สกุล                                               ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง   

1.นายจรัล  ศรีทอง                 19 ตุลาคม 2556         ถึง      18 ตุลาคม 2560 (จากการเลือกตั้ง)

2.นายจรัล  ศรีทอง                 19 ตุลาคม 2560         ถึง      ปัจจุบัน    (คำสั่ง คสช 1/2557)

 • รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

ชื่อ-สกุล                                               ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง   
1.นายวัชรินทร์  กาศอุดม                   10 กรกฎาคม 2540      ถึง       23 ธันวาคม 2541      
2.น.ส.นพมาศ  ลือรัตนตระกูล    1 กุมภาพันธ์ 2542      ถึง      19 มีนาคม 2543        
3.นายศฤงคาร  ใจทา              20 มีนาคม 2543         ถึง      1 มิถุนายน 2550       
4.นางสุดาลักษณ์  ใจทา           1 มิถุนายน 2550        ถึง      30 พฤศจิกายน 2551  
5.ส.ต.อ.กิตติพงษ์ เสาร์แดน 1 ธันวาคม 2551ถึง      ถึง      ปัจจุบัน

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่  48
หมู่ที่  5  ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร     ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103  และ  101  ถนนร้องกวาง – งาว  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  605  กิโลเมตร

 

มีทั้งหมด   จำนวน  6  หมู่บ้าน 
– หมู่ที่  1   บ้านแม่ยางร้อง         มี  นายระพิน    หงษ์ร่อน         ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    1
– หมู่ที่  2   บ้านแม่ยางยวง                   มี  นายอารุณ             ฉลอม            ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    2
– หมู่ที่  3   บ้านสันกลาง            มี  นายเพลิน    สันป่าแก้ว       ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    3
– หมู่ที่  4   บ้านดอนชุม             มี  นายอุดม     ดอกแสง         ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    4
– หมู่ที่  5   บ้านบุญภาค            มี  นายสุวิทย์    ดวงต๊ะ            ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    5
– หมู่ที่  6   บ้านหล่ายยาง           มี  นายประหยัด   สันป่าแก้ว     กำนันตำบลแม่ยางร้อง       

 

โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
– ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ทราย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
– ทิศใต้             ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ยางตาล           อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
– ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   เขตตำบลหัวเมือง และ เขตตำบลแดนชุมพล  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.63)