ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลแม่ยางร้อง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ. 2540 จำนวน 3,637 แห่ง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

 • ประธานกรรมการบริหารคนแรก คือ นายจันทร์ ศิริแก้ว (กำนันตำบลแม่ยางร้อง โดยตำแหน่ง (เสียชีวิต)
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องคนปัจจุบัน คือ นายจรัล  ศรีทอง  ที่ได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ.2556

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่  48

หมู่ที่  5  ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  103  และ  101  ถนนร้องกวาง – งาว  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  605  กิโลเมตร

 

มีทั้งหมด   จำนวน  6  หมู่บ้าน 

 • หมู่ที่  1   บ้านแม่ยางร้อง         มี  นายระพิน  หงษ์ร่อน           ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    1
 • หมู่ที่  2   บ้านแม่ยางยวง                   มี  นายอารุณ  ฉลอม              ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    2
 • หมู่ที่  3   บ้านสันกลาง            มี  นายเพลิน  สันป่าแก้ว         ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    3
 • หมู่ที่  4   บ้านดอนชุม             มี  นายภูมิพัฒน์  กิจดำรงไพศาล   ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    4
 • หมู่ที่  5   บ้านบุญภาค            มี  นายสุวิทย์  ดวงต๊ะ             ผู้ใหญ่บ้าน   หมู่ที่    5
 • หมู่ที่  6   บ้านหล่ายยาง           มี  นายประหยัด   สันป่าแก้ว     กำนันตำบลแม่ยางร้อง

โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ทราย  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • ทิศใต้             ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ยางตาล           อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   เขตตำบลแม่ยางฮ่อ  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
 • ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   เขตตำบลหัวเมือง และ เขตตำบลแดนชุมพล  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่