21 มี.ค.65 โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อลดปัญหาการทุจริต

Posted by:

21 มีนาคม 2565 นายจรัล  ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง นายสนิท  ไข่คำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง และนายลูน  สันป่าแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง  เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อลดปัญหาการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้บริหารและรองผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ควรทราบ ข้อควรระวังและข้อสังเกตจากการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช.” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานของรัฐ กรณีศึกษา ข้อควรระวังและข้อสังเกตจากการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถนำไปใช้จัดทำแผนงานหรือมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม แพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
0

Add a Comment


5 × one =

Captcha loading...