28 พ.ค. 64 ประชุมพิจารณาช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย

Posted by:

28 พ.ค. 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกับ เกษตรตำบล ผู้นำชุมชน พิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 5 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

0

Add a Comment


17 + 17 =

Captcha loading...