ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะประเภทรถเร่จำหน่ายอาหารเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564

Posted by:

0

Add a Comment


seven − five =

Captcha loading...