6-11 ก.พ. 63 ประชาคม ประจำปี 2563 (ม.1-ม.6)

Posted by:

6-11 กพ.63 อบต.แม่ยางร้อง ออกประชาคมในพื้นที่ตำบลแม่ยางร้อง จำนวน 6 หมุ่บ้าน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ // Post By Suparada.

0

Add a Comment


seventeen − 8 =

Captcha loading...