ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมราวจับ จากบ้านนางลำดวน กูลโท ถึงบ้านนายบุญส่ง เดชพรม หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ยางยวง ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment


17 − 11 =