19 ก.ค.65 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

Posted by:

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องได้จัด”โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)” ต.แม่ยางร้อง ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง🧑‍🚒🚒🧑‍🚒 🔥🔥🔥เพื่อฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ต.แม่ยางร้อง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ภารกิจงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย🔥🔥🔥 🙏🙏🙏โดยมีนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ต.แม่ยางร้องอีกด้วย🧑‍🚒🚒🧑‍🚒

0

Add a Comment


Captcha loading...