12 ก.ค.65 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

Posted by:

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้จัดกิจกรรม”” พร้อมถวายเทียนประจำพรรษา ณ วัดบุญภาค ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพียงกัน 🎯🎯🎯การอบรมในครั้งเพื่อให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ได้มีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงาน สร้างเสริมให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดถึงเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 🙏🙏🙏การอบรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูภาวนาเจติยานุกิจ วิ.ดร. เจ้าอาวาสวัดถิ่นนอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ รองเจ้าคณะตำบลป่าแดง เขต.1 ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้🙏🙏🙏

0

Add a Comment


Captcha loading...