11 ก.ค.65 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบแม่ยางร้อง สมัญวิสามัญ ครั้งที่ 3

Posted by:

11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบแม่ยางร้อง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบแม่ยางร้อง สมัญวิสามัญ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องขึ้น มีนายสมอาจ ฟุ่มเฟือย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบแม่ยางร้อง เป็นประธานในการประชุม โดยมีนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบแม่ยางร้อง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบแม่ยางร้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 🌳🍉เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งข้อราชการอื่นๆที่จะเป็นการนำไปพัฒนาให้ตำบลแม่ยางร้องได้พัฒนาในทุกๆด้านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

0

Add a Comment


Captcha loading...