12 พ.ค.65 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.ตำบลแม่ยางร้อง 1/2565

Posted by:

12 พ.ค.2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.แม่ยางร้อง จัดกำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.ตำบลแม่ยางร้อง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายจรัล  ศรีทอง นายก อบต.แม่ยางร้อง เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวอริศรา  พวงถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมชี้แจงการบริหารการศึกษาให้กับบุตรหลานที่เข้าศึกษาใน ศพด.ตำบลแม่ยางร้อง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

0