ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Posted by:

0