ประกาศ ฉบับที่ 4 การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

Posted by:

0

ประกาศ ฉบับที่ 3 กำหนดจำนวนของแผ่นประกาศและจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

Posted by:

0

ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

Posted by:

001 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบต.แม่างร้อง

0

ประกาศ ฉบับที่ 1 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้องและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง

Posted by:

002 ประกาศ ศูนย์ประสานงาน-กกต.อบต.มยร

0
Page 1 of 2 12