30 พ.ค.64 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

30 พ.ค.64 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดย นางสาวอริศรา  พวงถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัมนธรรมจัดการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญภาค และ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน โดยชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

0

28 พ.ค. 64 ประชุมพิจารณาช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย

Posted by:

28 พ.ค. 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกับ เกษตรตำบล ผู้นำชุมชน พิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 5 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย

0

21 พ.ค. 64 วันรักต้นไม้

Posted by:

21 พ.ค. 64 อบต.แม่ยางร้อง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณอาคารสำนักงาน  โดยมีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

19 พ.ค.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่

Posted by:

19 พ.ค.64 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมการขุดสระสองห้อง หมูที 4 บ้านดอนชุม ร่วมกับนายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ผู้นำชุมชน เพื่อประโยชน์ในการเกษตรของประชาชนตำบลแม่ยางร้อง และใกล้เคียง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

0

18 พ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตำบลแม่ยางร้อง

Posted by:

18 พ.ค.64 อบต.แม่ยางร้อง ร่วมกับ รพ.สต.แม่ยางร้อง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตำบลแม่ยางร้อง

0

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

Posted by:

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซ,)ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

Posted by:

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซ,)ขนาด1ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

0

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้บ จำนวน 1 คัน

Posted by:

0

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0