ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2563

Posted by:

13-15 พฤษภาคม 63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง กำหนดฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่ยางร้อง // Post By Suparada.

0

5 พ.ค.63 วันต้นไม้ประจำปี 2563

Posted by:

5 พ.ค.63 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบุูชาของทุกปี นอกจากนี้ยังร่วมกันปรับภูมิทัศน์รอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง เพิ้อเพิ่มพื้นที่สีเขียว // Post By Suparada.

0

20 เมษายน 2563 การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร

Posted by:

20 เม.ย.63 นายจรัล ศรีทอง นายก อบต.แม่ยางร้อง เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แม่ยางร้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่ยางร้อง ซึ่งวาระที่ 3.เรื่อง การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง/ Post By Suparada.

0

6-11 ก.พ. 63 ประชาคม ประจำปี 2563 (ม.1-ม.6)

Posted by:

6-11 กพ.63 อบต.แม่ยางร้อง ออกประชาคมในพื้นที่ตำบลแม่ยางร้อง จำนวน 6 หมุ่บ้าน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสามปี อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง ดำเนินการ // Post By Suparada.

0

3 ก.ย. 62ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

Posted by:

3 ก.ย.2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ยางร้อง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งการระบาดของโรคไข้เลือดออก / Post By Suparada. 

0

28 ส.ค.62 โครงการสานสัมพันธ์คนสองวัยใส่ใจครอบครัว

Posted by:

28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่ยางร้อง จัดกิจกรรรมโครงการสานสัมพันธ์คนสองวัยใส่ใจครอบครัว (กิจกรรมการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว) // Post By Suparada.

0

26 ส.ค.62 ล้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by:

26 สิงหาคม 2562 พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ยางร้อง ทำความสะอาดอาคารเรียน ของเล่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ และบริเวณรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญภาค เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

0

18 ส.ค.62 กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี2562

Posted by:

18 สิงหาคม 2562 นายจรัล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาตามกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ // Post Suparada.

0

2 ส.ค.62 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.ประจำปี 2562

Posted by:

2 ส.ค. 62 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.ประจำปี 2562 รวมถึงการซ้อมดับไฟ หนีไฟ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญภาค

0
Page 1 of 11 12345...»